VFcalc

Modul na výpočet viditeľnosti.

Tento nástroj je navrhnutý na výpočet viditeľnosti obecnej geometrie ktorá sa následne používa na výpočet radiačného tepelného toku.